KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 25.05.2018

 

 

Käesolev dokument kirjeldab Prospera Grupi kliendiandmete töötlemise põhimõtteid.

 

Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Propsera poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud. Samu põhimõtteid kohaldatakse ka Kliendi suhetele, mis on tekkinud enne põhimõtete jõustumist.

 

 1. MÕISTED

 

PROSPERA – Kliendiandmete vastutav töötleja, juriidiline isik

 1. Prospera Europe Ltd, mille asukoht on Malta
 2. Prospera Eesti OÜ, mille asukoht on Eestis
 3. Prospera Lietuva UAB, mille asukoht on Leedu

 

KLIENT – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Prospera osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

 

KLIENDIANDMED – igasugune info, mis on Prospera kliendi või tema esindajate kohta teada.

 

ISIKUANDMED – füüsilisest isikust kliendiga otseselt või kaudselt seotud info.

 

TÖÖTLEMINE – igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine kolmandatele isikutele jne.)

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

 • Käesolev dokument kirjeldab Prospera poolt kliendiandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendiandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ja muudes teenustega seotud dokumentides.
 • Prospera tagab kohalduva õiguse raames kliendiandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi meetmeid kliendiandmete kaitsmiseks. Prospera kohaldab ka korralduslikke meetmeid loata juurepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku või hävitamise eest.
 • Prospera võib kliendiandmete töötlemiseks kasutada ka teisi töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Prospera, et andmetöötlejad töötlevad kliendiandmeid Prospera juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid
 1. KLIENDIANDMETE KATEGOORIAD

 

Prospera võib koguda andmeid kliendilt ning ka välistest allikatest, näiteks avalikud ja eraõiguslikud registrid ning muud kolmandad isikud. Peamised kliendiandmete kategooriad, mida Prospera kogub ja töötleb:

isiku tuvastamise andmednimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (pass, ID kaart).

kontaktandmed – aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel.

perekonna andmed – vajadusel nt andmed kliendi perekonna ning muude seotud isikute kohta.

ametialased andmed -nt andmed hariduse või ametialase karjääri kohta.

andmed kliendi seoste kohta juriidiliste isikutega -nt. kliendi poolt esitatud või avalikest registritest või kolmandate isikute kaudu saadud andmed nimetatud juriidilise isiku esindamiseks.

andmed vara või tulude päritolu kohtant andmed äritegevuse kohta, isikliku vara tekkimise kohta.

andmed usaldusväärsuse kohtaandmed mis võimaldavad Prosperal täita hoolsuskohustuse meetmeid seoses rahapesu ja terrorismi tõkestamisega ning tagada vastavus rahvusvaheliste sanktsioonidega, sealhulgas ärisuhte eesmärk ning kas klient on riikliku taustaga isik.

seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmednt. Uurimisorganite, notarite, kohtute poolt tehtud päringutest tulenevad andmed.

andmed kliendi maksuresidentsuse kohtaandmed elukohariigi, maksukohuslase identifitseerimisnumbri, kodakondsuse kohta.

suhtlusandmed nt andmed mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu (sotsiaalmeedia). Kliendi poolt Prospera kodulehe külastamisega või teiste kanalite kaudu suhtlemine (nt. kliendiportaal).

teenustega seotud andmedlepingute täitmine või täitmata jätmine, ostetud teenused, päringud, kaebused, teenustasud jne.

 

 1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUS

 

Prospera töötleb kliendiandmeid peamiselt selleks et:

 

 • Hallata kliendisuhteid ning võimaldada kasutada Prospera poolt pakutavaid teenuseid. Kliendiga lepingu sõlmimiseks (nt. Raamatupidamiseleping, teenusteleping jne.) ja selle täitmiseks, andmete ajakohatatuna ning tõesena hoidmiseks kontrollides ja täiendades andmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu. Prospera tegevus põhineb lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidiliste kohustuste täitmisel.
 • Viia läbi riskihindamisi. Viia läbi riskihindamisi selleks, et määratleda, kas klient vastab Prospera riskihindamise kriteeriumitele.
 • Täita juriidilisi kohustusi ja tuvastada isikusamasust. Selleks, et olla vastavuses kohalduva õiguse ja rahvusvaheliste lepingutega näiteks hoolduskohustuse täitmine „tunne oma klienti“ põhimõte; avastada ja teavitada võimalikust rahapesust ja terrorismi rahastamisest, olla teadlik kas isik on riikliku taustaga ja olla teadlik kliendi suhtes kehtestatud finantssanktsioonidest.
 • Vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine.
 • Tõendada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid.
 • Saata infot teenuste ja toodete kohta (kliendileht) teha firma sisest statistikat

 

 1. KLIENDIANDMETE SAAJAD

 

Kliendiandmeid võidakse jagada teiste saajatega, näiteks:

 • Ametiasutused (õiguskaitseorganid, maksuhaldurid, maksuamet, toll, notaribürood, rahapesu andmebüroo jne.).
 • Juriidilised isikud Prospera Grupis (Prospera Europe Ltd, Prospera Eesti OÜ ja Prospera Lietuva UAB võivad vahetada omavahel kliendiandmeid).
 • Finantsasutused, krediidiasutused, finantsteenuste vahendajad, professionaalsed teenuste pakkujad, kust Prospera ostab teenust sisse.
 • Audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud Prospera poolt määratud volitatud töötlejad.
 • Registreid pidavad kolmandad isikud (nt. äriregistrid, väärtpaberiregistrid, rahvastikuregistrid või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse kliendiandmeid).
 • Muud Prospera teenuste osutamisega seotud isikud nt. postiteenuste osutajad jne.

 

 1. TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE PIIRKOND

 

 • Kliendiandmeid töödeldakse Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse neid riikides, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu /Euroopa majanduspiirkonda.
 • Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool Euroopa Liitu toimub eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt. juriidilise kohustuse täitmine , hoolsuskohustus või Kliendi nõusolek ning kinnitus, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Klient saab lisainfot kliendiandmete edastamise kohta väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda Prospera poole pöördumise korral.

 

 1. ANDMETE SÄILITAMINE

 

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb kohaldataval õigusel (nt. raamatupidamisega seotud seadused, auditeerimisega seotud seadused, rahapesu vastased või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus) või erinevatel lepingutel.

 

 1. ERAISIKUST KLIENDI ÕIGUSED

 

 • Taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need on väärad või ebapiisavad.
 • Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemis suhtes nt. infokiri, pakkumised, küsitlustes osalemine.
 • Taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu kui isikuandmeid töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel nt. juriidiliste kohustuste täitmiseks või lepingu alusel.
 • Esitada kaebusi isikuandmete kasutamise kohta vastavale inspektsioonile, kui klient leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid.

 

 1. KONTAKTANDMED

Prospera Gruppi kuuluvate äriühingute andmed on nähtavad kodulehel www.prosperainfo.com:

(a)                    Prospera Europe Ltd., Reg.number C-28388, VAT number MT16123532  Aadress: 19/18 Vincenti Buldings, Strait Street, Valletta Malta; Telefon: +35621224847; e-mail: info@prosperainfo.com

(b)                    Prospera Eesti OÜ, Reg. number 10845402, VAT number EE100744554 Aadress :Metro Plaza, 2 Viru Väljak, 10111 Tallinn, Eesti; Telefon: +3726307700; e-mail: info@prosprainfo.com

(c)                     Prospera Lietuva UAB. Reg. number: 300543173; VAT number: LT100002384811; Aadress: Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lithuania; Telefon: +37052758841; e-mail: info@prosperainfo.com

Prosperal on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades klienti muudatustest e-maili, kodulehe, kliendiportaali kaudu või muul viisil mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.